O nás


Už viac ako 20 rokov sa zaoberáme návrhom, vývojom a testovaním softvéru a spracovaním dát (podrobnejšie v časti Návrh

a testovanie SW). Druhý rok pri testovaní web aplikácií využívame automatizované testovanie užívateľského rozhrania.


Pri návrhu a vývoji IS sme sa špecializovali na poľnohospodársky sektor a podieľali sme sa na tvorbe rôzných IS, najmä web aplikácií

pre Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, Pôdohospodársku platobnú agentúru, Ústredný kontrolný a skúšobný

ústav poľnohospodársky, Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, Agroinštitút a Národné poľnohospodárske a potravinárske

centrum. Skúsenosti máme aj z finančného a energetického sektora.


Máme bohaté skúsenosti v oblasti spracovania a testovania údajov, ktoré sme získali pri spracovávaní štatistických výkazov

poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov v období 1997 – 2017 pre Ministerstvo pôdohospodárstva

a regionálneho rozvoja SR a pri spracovaní údajov siete testovacích podnikov ISPU/FADN v období 2012-2017.


Spracované údaje sme sumarizovali v zostavách vytváraných pomocou MS SQL Server Reporting Services a v prípade

priestorových informácií pomocou QGIS a ArcView.


V súčasnosti spracovávame administratívne zisťovania POTRAV (MPRV SR) pre potravinárske podniky a Informačné listy MPRV SR

pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby (viac v časti Štatistické výkazy).


Venujeme sa aj štatistickým analýzam, procesnému modelovaniu a kontrafaktuálnej analýze pri hodnotení výsledkov

PRV 2007-2013 a PRV 2014-2020.


Pre kontroly PPA sme pomocou logistickej regresie pripravili rizikový výber žiadateľov a optimalizovali sme procesy kontrolných

a administratívnych činností.


Pre MPRV SR sme vyvinuli a aktualizovali model dopadov spoločnej poľnohospodárskej politiky pre obdobie 2014-2020

a pre obdobie po roku 2020.